Haying. [Near Cherepovets].

Digital Restoration
Full size

Author of restoration V. Ratnikov
Full size

Author of restoration Klyshko Igor


Main divisions