Emperor Nicholas II dam and sluice. [Sheksna River, Chyornaya Gryada village].

Digital Restoration
Full size

Author of restoration V. Ratnikov
Full size

Author of restoration V. Ratnikov


Main divisions