Siazskie Riadki. Fishing settlement

Digital Restoration
Full size

Author of restoration V. Ratnikov


Main divisions