[Znamenskii Monastery in Ostashkov]

Digital Restoration
Full size

Author of restoration V. Ratnikov
Full size

Author of restoration Khodakovsky Konstantin and Vladimir


Main divisions