[View from the Mount Sekirnaya on Savvatiy Skit (Hermitage) of Solovetsky Monastery]

Digital Restoration
Full size

Author of restoration V. Ratnikov


Main divisions