[View of Ostashkovsky stretch of Seliger Lake from the embankment of Nilov Monastery]

Digital Restoration
Full size

Author of restoration V. Ratnikov


Main divisions