[Mazar (Sepulchre) of Akhmed Zamchi. Ancient Merv]

Digital Restoration
Full size

Author of restoration V. Ratnikov


Main divisions