[Chapel of St. Savvatiy in Savvatiyevsky skit (hermitage) of Solovetsky Monastery]

Digital Restoration
Full size

Author of restoration V. Ratnikov


Main divisions