Geography[Village of Shueretskoe (Shuya) near town of Kem]
Main divisions