GeographyVoznesene road


Onezhskii Canal near Voznesene


View of Voznesene


Monument dedicated to the opening of the Onezhskii Canal. [In the village of Voznesenye]


Kareshka boat yard. [The wharf in the village of Voznesenye]
Main divisions